آتش دل

آتش دل گوش کنید در بهار امید

داود آزاد

جمشید محبی