امان از این دل که داد

امان از این دل که داد گوش کنید در بهار امید

داود آزاد

جمشید محبی