قطعۀ سبز در سبز

قطعۀ سبز در سبز گوش کنید تکنوازی سه تاز

داریوش طلایی