غزال، نغمه، زیرکش سلمک، گلریز

غزال، نغمه، زیرکش سلمک، گلریز گوش کنید تکنوازی سه تاز

داریوش طلایی