دوبیتی، خارا

دوبیتی، خارا گوش کنید تکنوازی سه تاز

داریوش طلایی