چهارمضراب، اوج

چهارمضراب، اوج گوش کنید تکنوازی سه تاز

داریوش طلایی