تکنوازی سه تاز

تکنوازی سه تاز

داریوش طلایی

لیست آهنگ ها

درآمد گوش کنید
داریوش طلایی
ضرب اصول گوش کنید
داریوش طلایی
کرشمه گوش کنید
داریوش طلایی
غزال، نغمه، زیرکش سلمک، گلریز گوش کنید
داریوش طلایی
مجلسافروز گوش کنید
داریوش طلایی
دوبیتی، خارا گوش کنید
داریوش طلایی
گریلی گوش کنید
داریوش طلایی
گریلی شستی، چند بخش از شهرآشوب گوش کنید
داریوش طلایی
درآمد، کرشمه گوش کنید
داریوش طلایی
چهارمضراب، اوج گوش کنید
داریوش طلایی
چهارمضراب اوج، سوز و گداز گوش کنید
داریوش طلایی
قطعۀ سبز در سبز گوش کنید
داریوش طلایی
درآمد گوش کنید
داریوش طلایی
چهارمضراب زابل، مخالف گوش کنید
داریوش طلایی
چهارمضراب مخالف گوش کنید
داریوش طلایی
چهارمضراب زابل نوعی دیگر گوش کنید
داریوش طلایی