برف کنج

برف کنج

چکاد فشارکی

لیست آهنگ ها

آواز دشتی: برداشتی از ملودی شروه ی بوشهری گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز دشتی: چهارمضراب گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز دشتی: درآمد گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز دشتی: ضربی گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز دشتی: برداشتی از دوبیتی گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز افشاری: درآمد گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز افشاری: چهارمضراب گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز افشاری: جامه دران گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز افشاری: ضربی گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز افشاری: مثنوی، عراق، قرایی و فرود گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز افشاری: رنگ گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز ابوعطا: برداشتی از عشاق، بیات اصفهان و ابوعطا گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز ابوعطا: ضربی گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز ابوعطا: درآمد گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز ابوعطا: ضربی ۲ گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز ابوعطا: ادامه ی درآمد و یتیمک گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز ابوعطا: رنگ گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز بیات ترک: داد، شکسته و فرود گوش کنید
چکاد فشارکی
آواز بیات ترک: شهابی، فرود به شور گوش کنید
چکاد فشارکی