مرا به خاطرت نگه دار

مرا به خاطرت نگه دار گوش کنید باران تویی

گروه چارتار