عاشقانه تنهاست

عاشقانه تنهاست گوش کنید باران تویی

گروه چارتار