عشق است / بر آسمان

عشق است / بر آسمان گوش کنید مستان سلامت می کنند

بیژن کامکار