من که خوشبختم

من که خوشبختم گوش کنید من که خوشبختم

بهزاد الماسی