آرزو کن

آرزو کن گوش کنید من که خوشبختم

بهزاد الماسی