دست خودم نیست

دست خودم نیست گوش کنید آرامش

بهنام صفوی