عشق در جان بی افروز

عشق در جان بی افروز گوش کنید بودن و نبودن

بردیا کیارس