باید ها و نباید ها

باید ها و نباید ها گوش کنید بودن و نبودن

بردیا کیارس