آب روشنایی ست

آب روشنایی ست گوش کنید بودن و نبودن

بردیا کیارس