یاد یار مهربان

یاد یار مهربان گوش کنید یاد یار مهربان

بهرام سارنگ