اوج و فرود

اوج و فرود گوش کنید الست

بهرام اسکویی زاده