افرا

افرا

بهاره فیاضی

گهرناز مسائلی

لیست آهنگ ها

آفتاب گوش کنید
بهاره فیاضی
گهرناز مسائلی
درآمد گوش کنید
بهاره فیاضی
گهرناز مسائلی
زابل و ورود به شور و ابوعطا گوش کنید
بهاره فیاضی
گهرناز مسائلی
افرا گوش کنید
بهاره فیاضی
گهرناز مسائلی
مخالف، نغمه ی مخالف، دو ضربی مخالف گوش کنید
بهاره فیاضی
گهرناز مسائلی
مثنوی سه گاه گوش کنید
بهاره فیاضی
گهرناز مسائلی
تصنیف قدیمی گوش کنید
بهاره فیاضی
گهرناز مسائلی
چهارمضراب زنگ شتر گوش کنید
بهاره فیاضی
گهرناز مسائلی