منطقی نیست

منطقی نیست گوش کنید منطقی نیست

بابک زرین