یادش بخیر

یادش بخیر گوش کنید اسپه کوه

ایوب برزگر نژاد