چرا گریه کردم

چرا گریه کردم گوش کنید چرا گریه کردم

اشوان