باورم نبود

باورم نبود گوش کنید یک لحظه بدون تو

اشکان محمدیان