شور و چهار مضراب شور

شور و چهار مضراب شور گوش کنید گریه لیلی

اسدالله ملک