چهار مضراب سه گاه

چهار مضراب سه گاه گوش کنید گریه لیلی

اسدالله ملک