چهار مضراب بیات اصفهان

چهار مضراب بیات اصفهان گوش کنید گریه لیلی

اسدالله ملک