بیات ترک

بیات ترک گوش کنید گریه لیلی

اسدالله ملک