پیدا

پیدا

آریا محافظ

پدرام خاور زمینی

لیست آهنگ ها

ضربی (آواز ابوعطا) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
درآمد (آواز ابوعطا) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
چهارمضراب (آواز ابوعطا) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
حجاز (آواز ابوعطا) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
درآمد (آواز افشاری) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
ضربی (آواز افشاری) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
جامه دران و عراق (آواز افشاری) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
چهارمضراب عراق (آواز افشاری) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
فرود (آواز افشاری) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
مثنوی (آواز افشاری) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی
چهارمضراب (آواز افشاری) گوش کنید
آریا محافظ
پدرام خاور زمینی