تبرئه

تبرئه

ارشام مودبیان

کیارش اعتماد سیفی

لیست آهنگ ها

زندگی گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
زندگی من گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
آنها مرا گرفتند! گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
من چه اشتباهی کردم؟ گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
آنها مرا روی زمین گذاشتند! گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
من را کجا میبرید؟ گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
قرار است زندگی من اینطور باشد؟ گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
شبهای سرد در سلول من گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
من هنوز در خط اعدامیها هستم گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
من هرگز به کسی آسیب نمیرسانم! گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
آسان نیست بدانی از کجا آمدهای! گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
من سالهای زیادی زندانی بودم! گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
راه مبارزه چیست؟ گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
چرا من اینجا هستم؟ گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
زندان روح مرا گرفت! گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
قدم زدن در ردیف مرگ گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
آزادی به سوی من میآید! گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
من طلوع آفتاب را میبینم گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
زندگی جدید برای ما! گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی
آهنگ پاداش گوش کنید
ارشام مودبیان
کیارش اعتماد سیفی