موسیقی نواحی ایران موسیقی شالیزارهای تالش

موسیقی نواحی ایران موسیقی شالیزارهای تالش

آرمین فریدی هفت خوانی

لیست آهنگ ها

دعای آغازین کار نشاء گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
یا محمد ، یا علی گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
گیله وا گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
اقه بویلیم گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
یا لیلم گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
لکَه لم برش گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
مسته لیلی گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
جان دده جان گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
آمان ها لیله گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
شبنمم ویرمه ننه گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
امانَه لیله لیله جان گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
امه یندینه خشمیون گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
آمان آمان گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
آواز تالشی و دمویر نازنین گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
کوکو بر سر داره گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
شو درومه گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
امانم لیله یار گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
لیله را می خوام لیله گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
من حاجی ام، لَیلی ام گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
امانه لیله کاره گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
پاچه لیله گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
کار بشیمون ننه گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی
دعای انتهای کار مزرعه گوش کنید
آرمین فریدی هفت خوانی