تو موندی و من

تو موندی و من گوش کنید خداحافظ

گروه آریان