تو که با من باشی

تو که با من باشی گوش کنید خداحافظ

گروه آریان