کی به جز من

کی به جز من گوش کنید بی تو با تو

گروه آریان