گل بهز تو نیسی

گل بهز تو نیسی

عارف تجلی

گل بهز تو نیسی گوش کنید
عارف تجلی