هر چی که هست

هر چی که هست گوش کنید ناگفته

ارد انزابی پور