کیست در این شهر که او مست نیست

کیست در این شهر که او مست نیست گوش کنید واپسین بدرود

آرش احمدی نسب

حسین علیشاپور