ز شب خستگان

ز شب خستگان گوش کنید در جان سرگردان من

امیرعباس ستایشگر

مجتبی فضیلت خواه