در کنه شادی

در کنه شادی گوش کنید در جان سرگردان من

امیرعباس ستایشگر

مجتبی فضیلت خواه