ساز و آواز

ساز و آواز گوش کنید در جان سرگردان من

امیرعباس ستایشگر

مجتبی فضیلت خواه