آهسته (چهارمضراب اصفهان)

آهسته (چهارمضراب اصفهان) گوش کنید در جان سرگردان من

امیرعباس ستایشگر

مجتبی فضیلت خواه