عزیز دلم

عزیز دلم گوش کنید زیر بارون

امیر طبری

سهراب پاکزاد