آروم آروم

آروم آروم گوش کنید زیر بارون

امیر طبری

سهراب پاکزاد