خدایا یعنی میشه

خدایا یعنی میشه گوش کنید خدایا یعنی میشه

امیر شهیار