گله و دره

گله و دره گوش کنید موسیقی نواحی ایران - علی گویم، علی جویم (موسیقی کرمانشاهان-صحنه)

امیر حیاتی