علی گویم،علی جویم (اجرای 1378)

علی گویم،علی جویم (اجرای 1378) گوش کنید موسیقی نواحی ایران - علی گویم، علی جویم (موسیقی کرمانشاهان-صحنه)

امیر حیاتی