در اشک من

در اشک من گوش کنید در اشک من

امیر آرتا