می خواهم

می خواهم گوش کنید دلم تنگ است

امین الله رشیدی