جام هوس

جام هوس گوش کنید دلم تنگ است

امین الله رشیدی