گفتم گفتا

گفتم گفتا گوش کنید دلم تنگ است

امین الله رشیدی